Ouders

Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen wekelijks huiswerk mee. Huiswerk maken is nodig om nieuwe kennis en informatie te verwerken en te oefenen. Het helpt om hiervoor één of meer vaste momenten in de week te kiezen.

De meeste huiswerkopdrachten kunnen de kinderen zelfstandig maken. Toch is het belangrijk om als ouder betrokken te zijn; weet waar je kind mee bezig is. Dat kan door samen te kijken naar het leerdoel van de oefening. De spelling van woorden met sch bijvoorbeeld, of het herkennen van een voltooid deelwoord. Samen kort terugblikken op het gemaakte werk is ook erg waardevol.

Lezen

Lezen is essentieel voor de taalontwikkeling. De woordenschat wordt groter en kennis over spelling en zinsbouw groeit spelenderwijs. Stimuleer je kind om dagelijks Nederlands te lezen. Alles is goed, van kinderliteratuur tot strips, van tijdschriften tot websites.

De schoolbibliotheek is elke week open en heeft boeken op ieder (AVI) leesniveau. Wees betrokken bij de boekenkeuze en help waar nodig bij het zoeken naar een geschikt boek. Ook de juf of meester kan goede leestips geven.

Voor kinderen die niet snel uit zichzelf lezen, kan het helpen om van lezen een sociale activiteit te maken. Praat over het verhaal, stel elkaar vragen of lees het boek samen door naast het zelfstandig lezen af en toe een stukje voor te lezen.

Spelling

Vanaf groep 3 staat op school iedere week een bepaalde klank of spellingscategorie centraal. De bijbehorende woorden worden in de klas geoefend en getoetst met een dictee. Het is belangrijk om ook thuis te oefenen met spelling. Dat helpt de kinderen om de woorden goed in te prenten.

Overhoren is een goede manier om dicteewoorden te oefenen. Oefen liever vaak en kort dan eenmalig een lange zit. Zes keer vijf minuten is effectiever dan eens per week een half uur. Via Bloon (groep 4-5) oefenen de kinderen online met de dicteewoorden.

Hoe hoger de groep, hoe abstracter en minder alledaags de dicteewoorden zijn. Bespreek thuis waar nodig de betekenis en uitspraak van onbekende woorden. Dit helpt bij het ‘opslaan’ van de woorden in het geheugen.

De oefeningen in de blauwe boekjes van Stenvert kunnen de kinderen zelfstandig maken. Het geven van directe feedback verhoogt de effectiviteit van de oefeningen. Je voorkomt dat een verkeerde schrijfwijze blijft ‘hangen’.

Nieuwsbegrip

De teksten van Nieuwsbegrip hebben een actuele nieuwswaarde en gaan vaak over Nederland. Ze nodigen uit tot gesprekken waarbij je woorden gebruikt die in het dagelijks taalgebruik weinig voorkomen. Daag je kind uit door vragen te stellen en de eigen mening te laten verwoorden.

Nadat je kind de vragen zelfstandig heeft gemaakt, kijk je samen kort naar de antwoorden. Let op de volgende zaken:

 • Zijn alle vragen beantwoord?
 • Is de vraag goed gelezen; slaat het antwoord op de vraag?
 • Zijn de antwoorden volledig?
 • Bij meningsvragen: daag je kind uit om te antwoorden in volledige zinnen en niet in losse woorden als ‘leuk’, ‘eng’ of ‘grappig’.

Woordenschat

De oefeningen in de blauwe Stenvert-boekjes kunnen de kinderen zelfstandig maken. Het geven van directe feedback voorkomt dat dat verkeerde woordbetekenis blijft ‘hangen’. Probeer nieuwe woorden toe te passen in het dagelijks taalgebruik. Zo oefen je de woorden spelenderwijs.

Zonder de vrijwillige inzet van ouders zou onze school niet kunnen bestaan. Niet alleen de bestuursleden van De Droomtorens, maar alle ouders dragen bij aan het uitstekende onderwijs door middel van de ouderhulp. Een of twee  keer per schooljaar help je een paar uur mee. Ook bij culturele activiteiten zoals Sinterklaas, Koningsdag of het schooluitje is de hulp van ouders welkom.

We verwachten dat ouders de informatiebijeenkomsten van de leerkrachten bijwonen, naar de jaarvergadering komen en het jaarlijkse evaluatieformulier invullen. Net als onder de leerlingen en leerkrachten is er ook onder de ouders van De Droomtorens een fijne sfeer. Heb je vragen over de school of suggesties voor activiteiten? Spreek dan een van de bestuursleden aan op zaterdagochtend of stuur ons een email.

Elk gezin wordt een of twee keer per jaar ingeroosterd voor de ouderhulp. Ouders waarvan het oudste kind dat schooljaar is gestart in groep 1/2 worden in principe pas het daarop volgende schooljaar ingeroosterd. Voor het begin van elk trimester ontvang je het rooster per email.

Wat houdt de ouderhulp in?

09.00 uur 

De ouder die komt helpen (bij voorkeur degene met Nederlands als moedertaal) is om 09.00 uur op school. Je helpt dan met het uitladen van de auto’s van de leerkrachten en met het klaarzetten van lesmateriaal uit het opberghok. Vraag daarna even aan juf Marga of meester Gerard of er die dag Nieuwsbegrip is. Dan weet je of je er om 12:00 of om 12:30 moet zijn. Als er Nieuwsbegrip is, vraag dan aan Marga of Gerard de handleiding, tekst en opdrachten voor Nieuwsbegrip zodat je die voor 12.00 uur goed kunt doornemen.

12.00 uur: Nieuwsbegrip indien van toepassing

Een half uur voor het einde van de les, doe je Nieuwsbegrip met de leerlingen uit groep 7 en 8. Dit is een tekst met vragen over actuele gebeurtenissen. Het kan Nederlands nieuws of wereldnieuws zijn. Samen met de leerlingen lees en bespreek je de tekst.

12.30 uur

Na afloop van de les help je de leerkrachten met opruimen. Dit duurt tot uiterlijk 13:00 uur.

Begeleiden Nieuwsbegrip

De leerkrachten hebben veel aan de ondersteuning die ouders geven door het begeleiden van Nieuwsbegrip. Het geeft ze ruimte om te differentiëren binnen hun groepen. De leerlingen hebben plezier in het samen lezen en bespreken van de tekst.

Als je klaar bent met het uitladen ’s ochtends, vraag dan aan juf Marga het lesmateriaal. Dat bestaat uit:

      – Aanwijzingen van de leerkrachten (een geplastificeerd A4-tje)

      – Handleiding bij het lespakket

      – Leestekst

      – Opdrachtenformulier

Het is belangrijk om je voor te bereiden door deze vier documenten van tevoren goed door te nemen. De leerkracht zorgt ervoor dat de leerlingen om 12.00 uur naar de open ruimte tegenover het lokaal van groep 3 komen. De leerlingen hebben in de klas al beeldmateriaal over het onderwerp gezien en hebben dus enige voorkennis.

Veel succes, plezier en bedankt voor je hulp!

De meeste leerlingen van onze school worden tweetalig opgevoed, maar er zijn er ook die dagelijks in drie of zelfs vier talen communiceren. De keuze voor een meertalige opvoeding hebben ouders al gemaakt voordat ze hun kinderen bij De Droomtorens aanmelden. Een keuze waar ouders en kinderen veel profijt van kunnen hebben.

Voordelen meertaligheid

 • Het komt de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind ten goede. De band met de Nederlandse ouder(s) wordt versterkt doordat de ouder zich in de eigen taal kan uitdrukken en het kind geworteld raakt in de culturele achtergrond van beide ouders. Kennis van taal en cultuur heeft een positieve invloed op de identiteitsvorming van het kind. Weten wie je bent en waar je vandaan komt, geeft zelfvertrouwen en het gevoel erbij te horen.
 • De cognitieve ontwikkeling van het kind wordt gestimuleerd door het voortdurend schakelen tussen talen en het maakt het leren van nog meer talen eenvoudiger.
 • Hoe meer talen, hoe meer kansen. De mogelijkheden van het kind in studie en op de arbeidsmarkt worden vergroot.
 • Het kind kan communiceren met familie en vrienden in Nederland en Vlaanderen en een sterke band met hen opbouwen.
 • Het vergemakkelijkt een mogelijke verhuizing naar Nederland of Vlaanderen en de instroming in het onderwijs daar.
 • Het kind ontwikkelt een open blik naar andere culturen en anderstaligheid.

Succesfactoren meertaligheid

 • Essentieel is dat er voldoende Nederlands taalaanbod is. Uit onderzoek blijkt dat voor een goede taalbeheersing een kind grofweg een kwart van de tijd blootgesteld moet zijn aan de taal.
 • Het kind en de ouder moet plezier beleven aan het communiceren in het Nederlands. Motivatie is de sleutel tot succes.
 • Er moet een noodzaak zijn voor het kind om de taal te spreken. Ouders moeten zorgen voor situaties waarin Nederlands de voertaal is.
 • Het gezin heeft een netwerk dat zorgt voor advies en ondersteuning bij het meertalig opvoeden. Belangrijk is dat het hele gezin en de directe omgeving achter de keuze staat en realistische verwachtingen heeft.

Bijdrage NTC-onderwijs

Onze school kan een belangrijke bijdrage leveren aan de meertalige opvoeding. Allereerst is taalonderwijs natuurlijk nodig om een goed niveau in het Nederlands te behouden of te bereiken. Daarnaast schept het een noodzaak voor de kinderen om in het Nederlands te communiceren en geeft het kinderen en ouders een doel en een netwerk.

Voor de motivatie van het kind is de omgang met Nederlandstalige leeftijdsgenoten essentieel. Op De Droomtorens maken ze vriendjes en het besef niet de enige te zijn die thuis Nederlands spreekt, geeft ze het gevoel erbij te horen. Meer kennis over de cultuur en het plezier dat kinderen en hun ouders aan de school beleven, zorgt voor een positieve identificatie van het kind met de Vlaamse of Nederlandse achtergrond.

Rol ouders

Het NTC-onderwijs kan de rol van de ouders niet overnemen. Die moeten ervoor zorgen dat er thuis voldoende taalaanbod is en dat het kind ook daar de noodzaak voelt om in het Nederlands te communiceren en er plezier aan beleeft. Hiervoor is het nodig dat de ouders samen een plan maken waar en wanneer in welke taal gecommuniceerd wordt en welke strategie wordt gehanteerd als het kind niet de gewenste taal kiest. Het is belangrijk om consequent te zijn en het vereist een flinke dosis creativiteit en geduld. Op onze school zijn we ervan overtuigd dat het de moeite waard is en geven we graag ondersteuning en advies!

Blijf op de hoogte van nieuwe Nederlandse kinderboeken.

 • Op de website van de openbare bibliotheek staat informatie over kinderboekenschrijvers en nieuwe kinderboeken.
 • In het boekenpakket van de Vroege Lijsters zitten boeken voor 12 jaar en ouder, maar ze zijn over het algemeen ook geschikt voor leerlingen in groep 8 die al goed kunnen lezen.

Verschillende (educatieve) uitgeverijen hebben leuke, leerzame tijdschriften passend bij de jaargroep van je kind.

Geïnteresseerd in nieuws, boeken of kunst? Dan zijn dit goede tips.

Websites met materiaal om thuis extra met uw kind te oefenen. Met het meeste materiaal kunnen leerlingen (vanaf groep 4) zelfstandig aan de slag, veel oefeningen zijn zelfcorrigerend. Zoek samen met uw kind uit welke opdracht het gaat maken en bespreek het eventueel na.

 

Leuke educatieve apps zijn te vinden via onderstaande websites.

Informatie voor Nederlandstalige ouders in het buitenland.