LESSEN

De lessen op De Droomtorens zijn gericht op het uitbreiden van de Nederlandse woordenschat en het aanleren van spelling en grammatica. Om de band met Nederland en Vlaanderen warm te houden, besteden we ook aandacht aan cultuur.

Het NTC-onderwijs is het meest effectief als er thuis dagelijks Nederlands gesproken en (voor)gelezen wordt. De lessen op zaterdagochtend zijn in feite een aanvulling op wat er thuis al gebeurt. Vanaf groep 1 kunnen leerlingen wekelijks een boek lenen uit de schoolbibliotheek. Vanaf groep 3 krijgen ze ook huiswerk mee.

Onze school werkt met combinatiegroepen. Leerlingen uit 2 of 3 opeenvolgende leerjaren zitten bij elkaar in de klas. Zo leren ze met, maar ook van elkaar. De leerkrachten houden rekening met het taalniveau van de individuele leerling. Het lesaanbod en de doelstellingen hangen samen met de NTC-richting die de leerling volgt.

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland, gebruiken we lesmethoden die ook in Nederland gebruikt worden. Cito-toetsen worden jaarlijks afgenomen om te zien hoe de Nederlandse taalvaardigheid van onze leerlingen zich ontwikkelt. Aan de Cito-scores kunnen we zien hoe onze leerlingen presteren ten opzichte van leeftijdsgenoten in Nederland.

juf 1 droomtorens

Juf Hetty

 

Op zaterdag schijnt voor mij de zon want dan mag ik juf zijn voor de kinderen van groep 1 en 2. Ik heb me gespecialiseerd in het werken met kleuters. Ik vind het heerlijk om te zien hoe zij spelenderwijs steeds taalvaardiger worden.

 

Mijn lessen bouw ik zorgvuldig op rond een thema. Ik zorg voor veel afwisseling van activiteiten. Het belangrijkste is dat de kinderen met plezier naar de Nederlandse school komen! Het is fijn dat juf Els mij als onderwijsassistent helpt in de klas.

 

Doordeweeks ben ik parttime juf voor de Europese school in Culham waar ik al sinds 1980 werkzaam ben. Ik werk in de receptieklassen en geef Moraal, Cultuur en Art aan groep 5-6.

Juf Els

Na mijn middelbare beroepsopleiding ben ik als administratief medewerkster gaan werken. Na de geboorte van de kinderen ben ik thuis gebleven . In die tijd heb ik vrijwilligerswerk gedaan bij een spelotheek, op een peuterspeelzaal en als lees – en handwerkjuf op de lagere school .

20 jaar geleden ben ik met het gezin naar Engeland verhuisd i.v.m. het werk van mijn man. Ongeveer 10 jaar geleden ben ik als klassenassistent begonnen op de Droomtorens wat ik nog steeds met veel plezier doe.
NL-Web

Juf Mirjam

Na veel omzwervingen ben ik in 2007 in Oxford beland. Door de week verdeel ik mijn tijd tussen tuinierwerk en het schrijven en illustreren van kinderboeken. Een middag per week ga ik als vrijwilliger naar de basisschool van onze zoon Thomas. In de zomer verbouw ik samen met de kinderen groenten, en in de winter help ik met begrijpend lezen.

En nu help ik met heel veel plezier Juf Hetty in groep 1 en 2.

juf 2 droomtorens

Juf Marga

 

Na acht jaar als kleuterleidster in Nederland te hebben gewerkt, ben ik in 1988 naar Engeland gekomen. De eerste tien jaar heb ik als leerkracht gewerkt op de Nederlandse basisschool Prins Willem-Alexander in Woking. Daarna heb ik enkele jaren parttime voor de klas gestaan op de Europese school te Culham en daar werk ik nu nog als invalleerkracht.

 

In 2006 heb ik samen met ouders en de stichting NOB de Nederlandse school in Oxford opgericht. Ik ben begonnen met 12 kinderen in één groep. Nu zijn we uitgegroeid tot een school met ruim 40 leerlingen in 4 groepen. Ik ben coördinator en geef les aan groep 3. In mijn lessen staat actief taalonderwijs centraal. We praten en lezen veel en gebruiken gebaren bij het leren van nieuwe letters.

teacher4

Meester Gerard

 

Sinds 2010 woon ik met Fiona en dochter Rebecca in Engeland. Daarvoor heb ik bijna dertig jaar in het Nederlandse voortgezet onderwijs gewerkt als aardrijkskundedocent en in de schoolleiding. Ik geef met veel plezier les aan groep 6,7 en 8 op De Droomtorens. Het omschakelen van tieners naar pre-tieners ging met een dochter in dezelfde leeftijdsgroep gelukkig heel snel.

 

Aan huis geef ik les aan leerlingen die zich voorbereiden op het GCSE Nederlands. Verder werk ik als invigilator op een lokale middelbare school en ben ik vrijwilliger bij het plaatselijke museum. Als klusser probeer ik de wedstrijd te winnen van de tand des tijds door een oud huis bewoonbaar te houden.

juf 5 droomtorens

Juf Claudia

 

Ik woon sinds 2007 in Engeland en heb daarvoor 11 jaar in Nederland gewerkt als leerkracht op een basisschool en als leraar Nederlands en Duits op een middelbare school. Kort na de oprichting van de Nederlandse school in Oxford ben ik daar aan de slag gegaan als invalleerkracht. Als een van de andere leerkrachten verhinderd is, spring ik graag in. Ook neem ik Cito-toetsen af bij alle groepen. Ik vind het fijn om zo contact te houden met Nederlandstalige kinderen. Mijn reguliere baan is teaching assistent op een primary school in Brightwell-cum-Sotwell. Daar ben ik ook artist in residence. Ik hou van kunst, vooral van tekenen, muziek en toneelspelen. Het werken met kinderen geeft me inspiratie, hun spontaniteit brengt nieuwe ideeën.

Foto Sanne Huisman

Juf Sanne

 

Mijn naam is Sanne Huisman en ik ben de juf van groep 5 en 6. Na mijn studie Pedagogiek ben ik in 2013 samen met mijn man naar Reading verhuisd om nieuwe uitdagingen aan te gaan. De afgelopen jaren heb ik met veel plezier gewerkt op een Engelse basisschool. In de weekenden werkte ik op Nederlandse scholen in Londen. Ook gaf en geef ik nog steeds privélessen Nederlands. Ik vind het heerlijk om elke week samen met de kinderen aan de slag te zijn met de Nederlandse taal en cultuur. Een stukje thuis in Engeland!

GROEP 1-2

tekst_Hetty

In groep 1-2 wordt gewerkt met thema’s die zijn afgestemd op de leef- en belevingswereld van de leerlingen. Het aanbod wisselt jaarlijks. Voorbeelden van thema’s zijn ‘Ik en mijn vriendjes’, ‘Mijn huis’ en ‘Kunst!’. Binnen het thematisch onderwijs is veel aandacht voor woordenschat. Door middel van voorlezen en verschillende spelsituaties, worden de woorden spelenderwijs aangeboden en eigengemaakt. Met name in het tweede leerjaar komt ook het lezen en schrijven aan bod. Juf Hetty maakt daarbij gebruik van de methode Leessleutel. Ze vult de methode verder aan met eigen lesmateriaal passend bij het actuele thema.

GROEP 3-4

tekst_marga

In groep 3 staat het leren en automatiseren van Nederlandse letters en klanken centraal. Vooral de typisch Nederlandse klanken sch, nk, ng, oe, eu, ie, ei, ij, ou en au worden in de klas uitgebreid besproken en ingeoefend. Spellen, lezen en woordenschat komen geïntegreerd aan bod via de methode Leessleutel. Vanaf groep 3 wordt huiswerk meegegeven om ook thuis gericht te kunnen oefenen. Juf Marga en de andere leerkrachten hebben er bewust voor gekozen om groep 3 niet te combineren met een ander leerjaar; een goede basis in de Nederlandse letters en klanken is bepalend voor het verdere schoolsucces van de leerlingen.

In groep 4 worden de verschillende Nederlandse taalvaardigheden verder uitgebreid. Spelling, woordenschat, grammatica en taalbeschouwing komen geïntegreerd aan bod in de taalmethode Taal Actief. De methode werkt met ‘ankerverhalen’ waarin de leerlingen kennismaken met een thema, zoals ‘Op de markt’.

GROEP 5-6

tekst_eline

In groep 5 besteedt juf Sanne onder meer aandacht aan de woordvolgorde van zinnen, tegenstellingen, homoniemen en synoniemen. Ook wordt er gewerkt met Nieuwsbegrip, een methode voor begrijpend lezen. De actuele teksten van Nieuwsbegrip, gericht op het Nederlandse nieuws, bieden aanleiding tot praten over Nederland en Nederlandse gewoonten en gebruiken. Nieuw is vanaf groep 6 het onderdeel ‘zinsontleding’. In groep 6-8 vergroten de leerlingen hun vaardigheden in het houden van boekbesprekingen en presentaties.

GROEP 7-8

tekst_gerard

In de bovenbouw werken de leerlingen met Taal Actief en Nieuwsbegrip. Ze zijn bekend met de methoden en de opbouw van de lessen. Vanaf groep 7 wordt er gewerkt aan de ‘werkwoordspelling’. Na instructie van meester Gerard werken de leerlingen veelal zelfstandig. Dat geeft de leerkracht de mogelijkheid om individuele begeleiding te geven. Hij vult de methoden bovendien aan met eigen lesmateriaal, zodat ieder kind op zijn of haar eigen niveau kan oefenen met de onderdelen die het nog lastig vindt.

Voor gezinnen met kinderen van 0-4 jaar is er ongeveer één keer per maand een ouder&kindgroep. Ouders leren er andere Nederlandstaligen in de regio Oxford kennen en kunnen ervaringen uitwisselen over meertalig opvoeden. Voor de taalontwikkeling van de kinderen is het van belang om contact te hebben met leeftijdsgenoten die ook in het Nederlands communiceren met hun ouder(s).

Baby’s, dreumesen en peuters komen met hun Vlaamse of Nederlandse ouder(s) samen in een lokaal van onze locatie in St. Ebbe’s primary school. De kinderen kunnen er spelen en kleuren. Samen worden liedjes gezongen en er wordt voorgelezen. We vragen een bijdrage van £5.00 per gezin per keer voor de zaalhuur, materialen en versnaperingen. U kunt de data in onze kalender vinden, of via onze facebook pagina.

slides_sint

Taal staat centraal in ons onderwijs. Om de band met Nederland en Vlaanderen warm te houden, besteden we daarnaast aandacht aan cultuuronderwijs. Persoonlijke ervaringen van leerlingen en leerkrachten zijn daarbij een belangrijk uitgangspunt.

De groepen 4 tot en met 8 werken wekelijks met Nieuwsbegrip, een methode voor Begrijpend Lezen waarbij iedere week een actueel onderwerp centraal staat. De teksten en vragen van Nieuwsbegrip zijn gebaseerd op het Nederlandse nieuws. Onderwerpen die we bespreken aan de hand van Nieuwsbegrip zijn bijvoorbeeld Prinsjesdag, de intocht van Sinterklaas, een Tyrannosaurus Rex in Naturalis en het Eurovisiesongfestival. Meester Gerard geeft aan kinderen uit groep 6-8 afwisselend een facultatieve lessenserie Vaderlandse Geschiedenis of Aardrijkskunde.

Vooral in de onderbouw werken we regelmatig met de methode Nederland in Zicht, ontwikkeld door het NOB. De leerlingen maken door middel van een introductieverhaal en een werkboekje kennis met verschillende aspecten van de Nederlandse cultuur, zoals de geschiedenis van Amsterdam en ‘Nederland waterland’.

Aan Nederlandse en Vlaamse feestdagen wordt aandacht besteed tijdens de les en belangrijke feestdagen vieren we samen. Leerlingen, leerkrachten en ouders zijn betrokken bij activiteiten rondom Sinterklaas en Koningsdag. Rond 5 december brengt de Sint een bezoek aan onze school. In februari vieren wij Carnaval. Met Koningsdag organiseren we de Koningsspelen en een vrijmarkt.

GESCHIEDENISLES

Op verzoek van ouders heeft meester Gerard een lessenserie ‘Vaderlandse Geschiedenis’ ontwikkeld. Deze facultatieve cursus wordt een keer per twee of drie jaar aangeboden aan leerlingen uit groep 6-8 en aan broers of zussen die niet (meer) bij ons op school zitten.

De lessenserie is gebaseerd op het boek ‘Kinderen van Nederland’ van Jan Paul Schutten. Het leuke van dit boek is dat de geschiedenis zich ontvouwt via de belevenissen van kinderen uit de betreffende periode. De leerlingen lezen het lesmateriaal deels zelf voor en de geschiedenis wordt in beeld gebracht door middel van korte filmfragmenten uit de databank van de Nederlandse School Televisie.

Historische hoogte- en dieptepunten die aan de orde komen zijn: De tijd vóór de Romeinen, Romeinen in Nederland, De opstand tegen de kerk, Willem van Oranje, De Gouden Eeuw, Napoleon in Nederland en De Eerste en Tweede Wereldoorlog.

AARDRIJKSKUNDE

In deze facultatieve serie van tien lessen maken de leerlingen kennis met de aardrijkskundige aspecten van landschappen, steden en manieren van leven in Nederland. De leerstof is gebaseerd op het programma ‘Rondje Nederland’ van NTR:Schooltv aangevuld met eigen materiaal. De lesstof is aanschouwelijk door onder meer het gebruik van filmpjes en landkaarten en het huiswerk wordt tot het minimum beperkt.

Net als de cursus Geschiedenis heeft meester Gerard de lessenserie Aardrijkskunde ontworpen voor de leerlingen van de hoogste groepen. Hij wordt een keer per twee of drie jaar aangeboden. De lessen vinden plaats op zaterdagochtend van 13:00-14:00 uur, aansluitend op de Nederlandse les van De Droomtorens.