tekst_school

NTC-school De Droomtorens

Onze school komt voort uit de wens van een groep ouders uit Oxford en wijde omgeving om hun kinderen onderwijs te geven in de Nederlandse en Vlaamse taal en cultuur. De aanleiding was het verdwijnen van de Nederlandstalige afdeling van de Europese school in Oxfordshire. In samenwerking met de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) is in 2006 de NTC-school Stichting Nederlands Onderwijs Oxfordshire (SNOO) opgericht.

De school was een succes en groeide uit van 15 leerlingen met één leerkracht naar jaarlijks tussen de 40 en 45 leerlingen met vier leerkrachten. Doordat het nodig was om de manier waarop de school bestuurd werd te veranderen, is er in 2014 voor gekozen om een nieuwe school op te richten onder Engelse wetgeving. We zijn nu een Engelse Charity met een nieuwe naam: NTC-school De Droomtorens. We blijven aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland (NOB) en de kwaliteit van het onderwijs op onze school blijft periodiek gecontroleerd worden door de Nederlandse Onderwijsinspectie. Kijk in onze schoolgids voor meer informatie.

Onze doelstelling

Het doel van NTC-school De Droomtorens is om de Nederlandse taal en cultuur een plaats te geven binnen de opvoeding van het kind. De kennis en vaardigheden die de leerlingen opdoen, staan ten dienste van hun persoonlijkheidsvorming. In het taalonderwijs streven we ernaar om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het aanbod en de eindtermen van het primair onderwijs in Nederland.

Voor kinderen die in de toekomst teruggaan naar Nederland of Vlaanderen willen we de overgang naar het onderwijs daar zo soepel mogelijk laten verlopen. Voor kinderen die hier opgroeien, is kennis van de taal belangrijk voor het verstevigen van de band met hun Nederlandstalige ouder(s), familie en vrienden en heeft kennis van hun achtergrond een positieve invloed op de ontwikkeling van een eigen identiteit.

Op De Droomtorens geven we les in NTC-richting 1 en 2. Richting 1 betreft leerlingen die het taalniveau hebben van leeftijdgenoten in Nederland of Vlaanderen. De lessen zijn gericht op directe aansluiting bij het onderwijs in Nederland. Leerlingen die richting 2 volgen, spreken Nederlands met één van beide ouders. Het doel is het op peil houden van de Nederlandse taal. De leerling loopt maximaal twee jaar achter op leeftijdgenoten in Nederland. Op onze school bieden we geen Nederlands als vreemde taal aan (richting 3).

Met plezier naar school

We hechten er veel waarde aan dat alle leerlingen met plezier naar school gaan. Na vijf lesdagen op hun Engelse school, is het belangrijk dat er momenten van ontspanning zijn tijdens de les en genoeg afwisseling door bijvoorbeeld muziek of een spel. Alleen als de sfeer in de klas goed is, blijven de kinderen gemotiveerd en zullen daardoor ook beter presteren. Uit rapporten van de Onderwijsinspectie komt naar voren dat onze school op dit punt sterk presteert en dat de leerkrachten veel aandacht besteden aan de relaties met en tussen de kinderen. Ouders en leerlingen kunnen bijdragen aan de goede sfeer op De Droomtorens door ervoor te zorgen dat:

• kinderen vijf minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn
• er alleen Nederlands wordt gesproken op school
• kinderen hun huiswerk maken
• het materiaal van de school zorgvuldig wordt behandeld
• de lokalen aan het eind van de les netjes worden achtergelaten
• kinderen en ouders meedoen aan buitenschoolse activiteiten
• kinderen interesse tonen in elkaar
• kinderen alle lesdagen aanwezig zijn
• bij verhindering de leerkracht en de secretaris tijdig op de hoogte worden gesteld
• ouders vertrouwen hebben in de leerkrachten en een positieve houding ten opzichte van het NTC onderwijs

Bestuur

De school wordt bestuurd door ouders op vrijwillige basis. De bestuursleden worden aangesteld voor een termijn van een jaar en kunnen maximaal drie termijnen aanblijven. Minimaal een keer per jaar vindt er een algemene vergadering plaats waarvoor alle ouders worden uitgenodigd. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van het onderwijs, de financiën, het personeel, de kwaliteitszorg, de huisvesting en de lange termijn strategie.

De dagelijkse leiding van de school ligt deels bij de bestuursleden en deels bij het onderwijsteam. Het onderwijsteam bestaat uit vier leerkrachten, twee onderwijsassistenten en een invalleerkracht en wordt geleid door de leerkracht van groep 3, Marga Lijzenga-Schutte. Als directeur van de school draagt zij zorg voor de inhoud en organisatie van het onderwijs.

Leiding

Schooldirecteur: Marga Lijzenga-Schutte
Voorzitter bestuur: Stijn Vermoote
Secretaris bestuur: Dorine Bax
Penningmeester bestuur: Gerton Lunter
Algemeen bestuurslid belast met (culturele) activiteiten: Danielle Taylor te Vruchte en Pete Taylor
Algemeen bestuurslid belast met kwaliteitszorg: Mirjam van der Ven